Sabtu, 15 Desember 2012

form SK Panitia pemilihanKEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK BENDAHARA TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA LUBUK BENDAHARA TIMUR KECAMATAN ROKAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU PERIODE 2013 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK BENDAHARA TIMUR,

Menimbang          :    a.    bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto masa jabatan 2013-2019 serta melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 16), perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto;
                                        b.    bahwa agar Panitia Pemilihan Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto;

Mengingat             :    1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupten Siak, Kabupten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
                                        2.    Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
                                        3.    Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
                                        4.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
                                        5.    Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 7);
                                        6.    Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 16);
                                        7.    Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 157 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
                                        8.    Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 265 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyarawatan Desa Lubuk Bendahara Timur, Cipang Kiri Hulu, Pemandang, Lubuk Betung dan Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Periode 2008-2014;

Memperhatikan  :    Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto tanggal 14 Desember 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        :

PERTAMA                    :       Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur masa jabatan 2013-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA                          :       Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :
1.       Melakukan Penyaringan bakal Calon Kepala Desa
2.       Menerima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
3.       Melakukan Pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
4.       Melaksanakan Pendaftaran pemilih dan Pengesahan sementara maupun Daftar tetap Pemilih
5.       Menetapkan Jumlah TPS dan Jumlah Pemilih ditiap-tiap TPS
6.       Melaksanakan Pemilihan Calon Kepala Desa
7.       Menetapkan besarnya biaya Pemilihan
8.       Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa kepada BPD.
KETIGA                         :       Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa, berakhir 15 (lima belas) hari setelah pelantikan Kepala Desa Lubuk Bendahara timur masa jabatan 2013-2019.
KEEMPAT                    :       Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lubuk Bendahara Timur Tahun Anggaran 2013, swadaya masyarakat dan bantuan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
KELIMA                        :       Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
KEENAM                      :       Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian  hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DITETAPKAN DI         : LUBUK BENDAHARA TIMUR
                                                                                                                            PADA TANGGAL       : 14    D E S E M B E R    2012

                                                                                                                                        BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
                                                                                                                                                                     Ketua,                                                                                                                                                                 SYUKRONI
                                                                                          LAMPIRAN    :   KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
                                                                                                                        DESA LUBUK BENDAHARA TIMUR
                                                                                                                        Nomor          : 5 Tahun 2012
                                                                                                                        Tanggal         : 14 Desember 2012
SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LUBUK BENDAHARA TIMUR
KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU
PERIODE 2013 – 2019

No
Nama
Jabatan
Keterwakilan
Ket
1.

Ketua


2.

Wakil Ketua


3.

Sekretaris


4.

Bendahara


5.

Anggota


6.

Anggota


7.

Anggota


8.

Anggota


9.

Anggota


10.

Anggota


11.

Anggota


12.

Anggota


13.

Anggota


14.

Anggota


15.

Anggota
                                                                                                              DITETAPKAN DI           : LUBUK BENDAHARA TIMUR
                                                                                                              PADA TANGGAL         : 14    D E S E M B E R    2012

                                                                                                                            BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
                                                                                                                                                         Ketua,                                                                                                                                                     SYUKRONI

Tidak ada komentar: